Nyereményjáték szabályzat

I. Online Természetgyógyász Konferencia REKLÁMKAMPÁNY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA 2023. december
 
 1. A KAMPÁNY ELNEVEZÉSE, SZERVEZŐJE

1.1. Az „Kérdőív” reklámkampány (továbbiakban Játék) szervezője a Eclosion Kft., a www.vitalitasbolt.hu weboldal üzemeltetője (továbbiakban Szervező), székhely: 1023, Szigetszentmiklós, Gyártelep 12001/33 hrsz.;  www.vitalitasbolt.hu   cégjegyzékszám Cg. 13 09 186933, adószám: 24313083-2-13

 1. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ ÉS ABBÓL KIZÁRT SZEMÉLYEK

2.1. A Játékban részt vehet minden olyan természetes személy, aki magyar állampolgársággal, valamint Magyarországon tartózkodási, vagy lakóhellyel rendelkezik, továbbá a Játék kezdetéig, azaz 2023. december 5.-én 00:00:00 óráig (CET) ig betöltötte a 18. életévét (továbbiakban Résztvevő(k)), továbbá a Játék befejezéséig, azaz 2023. december 31.-én éjfélig kitöltötte a kérdőívet.

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Játékot lebonyolító Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésének 1. és 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozó és hozzátartozók. A Játékban nem vehetnek részt továbbá a Díjakat felajánlók, valamint a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésének 1. és 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói és hozzátartozói.

 1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

3.1 A Játék 2023. december 5. 00:00:00 órától (CET) 2023. december 31. 23:59:59 óráig (CET) tart.

 1. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELE

4.1. Játékban automatikusan részt vesz minden olyan, a jelen szabályzat 2. pontjában meghatározott személy, aki 2023. december 31.-én éjfélig feliratkozott a nyereményjátékra és elfogadta a játékszabályzatot.

4.2. Szervező más részvételi módot nem fogad el.

4.3. Egy személy csak egy kitöltéssel vehet részt a Játékban.

4.4. Résztvevők a Játék során a Szervező számára adják meg az adatokat.

 1. DÍJAK ÉS KIVÁLASZTÁS

5.1. Szervező a reklámkampány befejezését követően, a feliratkozók közül hármat kiválasztva, a Díjazott részére biztosítja a felajánlott termékeket.

A Díj kiválasztási folyamatának alkalmával további két pótdíjazott kerül kiválasztásra. A kiválasztás időpontja: 2024. január 02. 10:00 óra. Helyszín: online

5.2. Díj más termékre vagy készpénzre át nem váltható.

5.3. A Díjat átvevő Résztvevő a díjjal kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a Díj gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Szervező – szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével – kifejezetten kizárja a felelősségét a Díj átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Díj használata, ill. igénybevétele során a Résztvevőt ért minden kárért.

 1. DÍJAZOTTAK ÉRTESÍTÉSE ÉS KIHIRDETÉSE, A DÍJ ÁTVÉTELE

6.1. A Szervező a díjazottat az Általa megadott elérhetőségein értesíti, az általa szolgáltatott adatok alapján, a kiválasztás napjától számított 5 munkanapon belül. Ezt követően a díj postázásra kerül. Ha a megadott személyes adatok alapján nem lehet a Díjazottat értesíteni 10 munkanapon belül, vagy ha visszautasítja a Díjat, a fenti mechanizmus révén soron következő pótdíjazottak kerülnek kiválasztásra, a kiválasztás sorrendjében, egyéb esetben a Díj elvész.

6.2. A Díjazott nevét a kiválasztást és adategyeztetést követően a Vitalítás hivatalos Facebook oldalán is bemutatjuk (https://www.facebook.com/bekylaszlovitalitas).

6.3. A Díjazott személyazonosságának megállapítása a következő okiratok alapján történik: Érvényes személyi igazolvány - személyi kártya vagy útlevél.

6.4. A Szervező a Díjazottak névsorát a Facebook oldalán (https://www.facebook.com/bekylaszlovitalitas)hozza nyilvánosságra a kiválasztást és adategyeztetést követően, illetve a Vitalitasbolt.hu (30) 927 7089 telefonszámának segítségével teszi elérhetővé. A nyilvánosságra hozatal során a Díjazott Játékos(ok) neve jelenik meg.

 1. A VERSENY SZABÁLYZATA

7.1. A Részvételi szabályzathoz bármely Résztvevő szabadon hozzáférhet.

 1. VIS MAJOR

8.1. Vis major olyan esetekre vonatkozik, amelyeket nem lehet ellenőrizni, helyrehozni vagy a Szervező részéről előre nem látható eseményekre, valamint a Szervező azon lehetetlen helyzetére vonatkozik tőle független okok miatt, amelyek megjelenése lehetetlenné teszi számára a Szabályzat révén felvállalt kötelezettségeinek teljesítését.

8.2. Ha létrejön egy vis major eset, amely a Szabályzat teljesítését vagy a Kampányt egészében vagy részlegesen megakadályozza és/vagy késlelteti, Szervező mentesül kötelezettségeinek teljesítése alól arra az időszakra, amely alatt a teljesítést megakadályozzák vagy késleltetik.

8.3. Ha a Szervező a vis major esetet felhozza, köteles közölni a Játék részvevőivel ennek létezését 5 munkanapon belül a vis major eset megjelenésétől számítva.

8.4. A vis major esetet a www.vitalitasbolt.hu Facebook oldalán, a https://www.facebook.com/bekylaszlovitalitas oldalon kell megjeleníteni.

 1. A JÁTÉK MEGSZŰNÉSE

9.1. A jelen Játék megszűnhet, ha vis major esete áll fenn és/vagy a Szervező akaratától függetlenül nem tudja folytatni és/vagy a jogi keret változása esetén, úgy, hogy a promóciós jellegű Játék szervezése és lebonyolítása a tervezethez felajánlott költségvetés növelését feltételezi, vagy a Játék lebonyolítását teszi lehetetlenné.

 1. SZEMÉLYI ADATOK VÉDELME

10.1. A Játékban való részvétellel (játék bejegyzéséhez való hozzászólás, komment) minden résztvevő feltétlen módon elfogadja, hogy a személyes jellegű adatait nyilvánosan közöljék, és a Szervező használja reklámcélra, területileg és/vagy időlegesen korlátozás nélkül, valamint bármilyen más módon (pl. internet stb.).

10.2. A Szervező az információkat nyilvánosságra hozhatja a jelen Játék Díjazott nevére vagy bármely más adatra vonatkozóan.

10.3. Ha a résztvevők írásban másképp nem kérik, beleegyeznek abba, hogy Szervező a személyes információkat összegyűjtse az előző 10.2. pont szerinti módon.

 1. VITÁK

11.1. Az esetleges viták esetében a feliratkozás érvényességére vonatkozóan, a Szervező által kinevezett bizottság rendelkezése végleges.

11.2. Játékban való részvétel révén a résztvevők egyetértenek azzal, hogy betartják és megfelelnek a jelen Szabályzatba foglalt előírásoknak, időhatároknak és feltételeknek.

11.3. Szervező és Résztvevők között létrejött esetleges vitákat békés úton kell megoldani, valamint ha ez nem lehetséges, a vitákat elrendezését a budapesti illetékes bíróság döntésére bízzák.

11.4. Szervező jogában áll a Játék adatait és időtartamát módosítani, és ezt az www.vitalitasbolt.hu internetes oldalon, valamint a székhelyen való kifüggesztés révén nyilvánosságra hozni.

 1. KIZÁRÁS ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

 1. 1. A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a játék szellemével ellentétesen vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, és ezzel megfosztják az esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

12.2 A rendszerrel való csalás és visszaélés gyanúja vagy a Szervező és partnerei ellen indított bármilyen tett esetén a Szervezőnek jogában áll, hogy intézkedést hozzon a probléma megoldása érdekében. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

12.3 A Szervező nem vállal felelősséget arra az esetre, ha egy Díjazottat nem lehet értesíteni a résztvevő adatainak megváltoztatása következtében, vagy ha az illető a Facebook üzenetet nem olvassa el, vagy Szervező hibáján kívül nem kapja meg. Szervező meghozza az intézkedéseket a Játék megfelelő lebonyolítása érdekében, viszont nem vállal felelősséget a résztvevők elégedetlenségeiért, reklamációiért, amelyek nem az érvényben levő törvények megszegését célozzák.

12.4 Szervező nem vállal semmilyen felelősséget abban az esetben, ha a kinevezett és érvényesített Díjazott nem kapja meg a Szervező által felajánlott Díjat, nem a Szervező hibájából eredő okok miatt és Díjazott tevékenységei és/vagy non-tevékenységei miatt.

12.5 A jelen Részvételi szabályzat ingyenesen hozzáférhető a www.vitalitasbolt.hu weboldalon.

12.6 Szervező jogában áll, hogy a jelen Szabályzatot módosítsa a Játék alatt, azzal a megjegyzéssel, hogy az esetleges módosításokat a Szervező a résztvevők és a közönség tudomására hozzák legalább 24 órával azelőtt, hogy érvénybe lépne.

 1. SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú, vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint a Díjazott részére elektronikus úton keresztül elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 1. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM

14.1. A Szervező a Játék résztvevőinek adatait bizalmasan kezeli, azokat jelen szabályzatban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli. A Szervező megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

14.2. A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a Díj sikeres átadása után azonnal törli.

14.3. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a játékban,

 • hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben díjazottá válik, akkor a Díj kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím), a www.vitalitasbolt.hu a Díj kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
 • feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Játék lebonyolítása során a Díj kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja.
 • feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy amennyiben Díjazottként kerül kiválasztásra válaszát nevét, és lakcímét kizárólag a településnév megjelölésével a Szervező Facebook oldalán és a https://www.facebook.com/bekylaszlovitalitas oldalon közzétegye.

A Kampány szervezője a Eclosion Kft  www.vitalitasbolt.hu weboldallal.